Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (ANCORA Anna Kądziela-Senkowska, ul. Staszica 3/1, 81-198 Pogórze). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. Regulamin sklepu internetowego Kamduo Sklep internetowy Kamduo jest prowadzony przez firmę ANCORA Anna Kądziela-Senkowska, ul. Staszica 3/1, 81-198 Pogórze, zwany dalej „Sprzedającym”. NIP: 5591686775

§1

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej „Klientem”.

§2

Zamówienia sklepie internetowym Kamduo można składać na stronie sieci Web https://kamduo.pl przez 24 godziny na dobę.

§3

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

§4

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura Vat/ faktura detaliczna) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres lub odbierany jest w siedzibie firmy z w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 14.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

§5

Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez okres 2 lat od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

§6

W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres siedziby Sprzedającego.

§7

W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu 5 dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

§8

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek Vat). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest szczegółowo w Cenniku dostaw.

§9

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu, jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w dowolnej chwili możliwość wglądu, poprawienia bądź aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.

§10

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

§11

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany podczas rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane, co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

§12

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin sklepu, Reklamacje i skargi. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.

§13

Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 11 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Kamduo, należy je wszystkie wyłączyć.

§14

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy Prawa cywilnego.
  2. W przypadku sporu klient ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądów powszechnych. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna w sklepie internetowym Kamduo jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Niniejszy "Regulamin sklepu" został wprowadzony i obowiązuje z dniem 25 grudnia 2014 roku. Reklamacje i skargi W trosce o naszych klientów stworzyliśmy Dział kontroli, który ma czuwać nad właściwą obsługą klientów przez naszych pracowników. Jeśli chcesz zgłosić reklamację dotyczącą jakości obsługi, czy uwagi dotyczące pracy naszej firmy lub sposobu i trybu realizacji zamówień mogą Państwo skorzystać z adresu sklep@Kamduo Gwarantujemy Państwu, iż każde zgłoszenie będzie rozpatrzone z należytą starannością i uwagą, a jeśli będzie to konieczne, zastaną podjęte odpowiednie kroki naprawcze. Mamy nadzieję, że zakupy w naszym sklepie internetowym będą dla Państwa czystą przyjemnością i nie będzie potrzeby korzystania z tej formy rozstrzygania ewentualnych sporów, czy komunikowania się z nami, czego serdecznie Państwu i sobie życzymy.
Regulamin Polityka prywatności

Koszyk

Koszyk jest pusty!